Новини от ОИЦ

В периода 06 - 13 декември 2023 г. "МИГ Кирково – Златоград" организира еднодневни информационни събития (обучения, информационни срещи) за бенефициенти и местни лидери, свързани с отворени процедури за прием по мерки от ПРСР: Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”, които са с начален час 10:00 и ще преминат по следния график:

С открити приемни за възможностите за финансиране от ЕС в Чупрене и Ружинци започна вторият за годината информационен цикъл на ОИЦ-Видин, който обхваща всички единадесет общини на областта.

Областен информационен център (ОИЦ) – Шумен инициира ежегодната си обиколка в област Шумен. По време на информационната кампания, ще бъдат представени актуални процедури за кандидатстване с проекти. В периода 29 ноември – 15 декември, експерти на ОИЦ ще посетят по график десетте общини в област Шумен.

Това стана ясно от проведеното заключително информационно събитие по проект „Постигане на прозрачно, отговорно и ефективно управление в общинските администрации на областите Смолян и Разград в партньорство с гражданите и бизнеса”. Той се финансира от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.

Бенефициент на проекта е Сдружение „Нови хоризонти” от град Смолян, а проектния ръководител е Стоянка Люнчева. Координатор за област Разград е госпожа Стоянка Йорданова.

Областна администрация Благоевград представи постигнатите резултати от изпълнението на проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, който се финансира по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие. По време на заключителна пресконференция областният управител Мария Димова изтъкна важността на проекта и подчерта, че изпълнението му е само началото на бъдещи инициативи, насочени към превенция на наводненията в трансграничния регион между Гърция и България.

На 23 ноември 2023 г. в Учебно - лабораторен корпус, секция „Екология и опазване на околната среда“ на Лесотехническия университет екипът на Областен информационен център-София проведе интерактивно събитие на тема „ Зелени политики на ЕС и програми финансиращи екологични мерки“. Участие в инициативата взеха над 60 студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда“.

Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ стартира пети прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията си за Водено от общностите местно развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 30 000  лв., осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Работна среща с медиите за отчитане на проведените събития и реализираните дейности през 2023 г. проведе Областният информационен център в Монтана (ОИЦ – Монтана). Представени бяха и планираните мероприятия, както и актуалните процедури за кандидатстване.

На 23 ноември от 10:30 часа в сградата на Лесотехническия университет (ЛТУ) екипът на Областен информационен център - София (ОИЦ) проведе информационна среща на тема „Актуални възможности за финансиране на проекти от европейските фондове“. Събитието бе част от Кариерна борса „Устойчиво управление на биологичните ресурси“, която се провежда в периода 20 – 30 ноември в ЛТУ.

През месец ноември т.г. бе подписан договор за изпълнение на проект „Модернизация и енергийна ефективност на Каменовско пиле ЕООД”. Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на МИГ Завет - Кубрат.

Общата стойност на проекта е в размер на 195 536.30 лева, от които 97 768.15 лева са безвъзмездна финансова помощ за предприятието.