Новини от ОИЦ

Това стана ясно от взето решение на последното заседание на местния парламент в града.

Подготвяното проектно предложение от местната управа е с наименование „Рехабилитация на път RAZ3001 /III-205, Исперих – Веселец/ – Иван Шишманово/ – III-205”.

То ще бъде  подадено за финансиране чрез подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021 – 2027 г., представи екипът на Областния информационен център – Търговище в гр. Попово. В срещата днес в Народно читалище "Св. св. Кирил и Методий - 1882" участваха представители на общинските администрации в Попово и Опака, неправителствени организации, училища, представители на бизнеса и др.

Екипът на ОИЦ - Бургас проведе информационна среща за представяне на новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021 – 2027 г. Инициативата беше част от общата кампания на мрежата от областни информационни центрове в България за 2022 г., провеждана в периода 14 ноември – 16 декември.

Екипът на Областен информационен център – Перник проведе работна среща с представители на общинската администрация на областния град. На фокус на събитието бе Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020. Обсъдени бяха предизвикателствата за подаване и отчитане на проекти, както и, новите функционалности на платформата.

На 30.11.2022г. в офиса на Областен информационен център – Ямбол се проведе информационна среща за представяне на новите програми за програмен период 2021-2027г. Инициативата е част от общата кампания на мрежата от областни информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България, която се провежда в периода 14 ноември 2022 г. – 16 декември 2022 г.

Управителят на центъра започна със съпоставка с предходния програмен период 2014-2020 година, представи Споразумението за партньорство за 2021-2027 г. и новите цели на политиката на сближаване.

Студенти от специалност „Стопанско управление“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ бяха запознати с новите програми на България, съфинансирани от Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. Това стана по време на информационна среща проведена в Областен информационен център - Велико Търново, като част от Общата кампания на мрежата от областни информационни центрове, за представяне на програмите и популяризиране на националната законодателна рамка за новия програмен период.

Днес екипът на Областен информационен център-Видин проведе среща на тема „Новите програми, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021-2027 г.“. В събитието, част от общата кампания на Мрежата от 27 областни информационни центъра за представяне на програмите от третия период, се включиха кметът на Община Ружинци Александър Александров, експерти от Община Видин и представители на областната администрация и неправителствения сектор.  

Информационна среща за представяне на новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021 – 2027 г., проведе в Монтана Областният информационен център. В инициативата взеха участие представители на териториални администрации, държавни и общински структури, неправителствени организации, образователни институции, представители на бизнеса, потенциални и настоящи бенефициенти по програмите.

Това стана ясно след редовното заседание на Общински съвет - Разград. Едната от докладните записки, които бяха разгледани на него, е свързана с анексиране на договор за кредит с финансовия инструмент „Фонд ФЛАГ” ЕАД за разплащания по европроект на Община Разград.

Община Смолян има удоволствието да Ви покани да участвате в първа пресконференция и Трудова борса по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.056-0018-C01, BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01, който се финансира от Европейския социален фонд чрез две оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. по интегрирана процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.