Новини от ОИЦ

Конференция под надслов „Младите хора – неизползваният потенциал за по-ефективни политики на местно ниво“ събра младежи, НПО и представители на общински администрации в град Симитли. Събитието е част от дейностите по проект „Младите хора – неизползваният потенциал за по-ефективни политики на местно ниво“, финансиран по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от Сдружение „Мъдрост и сила“, в партньорство с Федерацията на независимите строителни синдикати.

Местна инициативна група Завет - Кубрат започна прием на проектни предложения в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от стратегията за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Допустими кандидати са:

1. Регистрирани земеделски стопани, чийто минимален стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро;

На 06.12.2023 г. във Враца се даде старт на разяснителната кампания по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" от Министерството на иновациите и растежа, по процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията”. Събитието се проведе в конферентната зала на ТПП – Враца. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” представиха процедурата пред участниците в срещата. След представянето се проведе дискусия, в която екипът на Областен информационен център – Враца се включи с въпроси от бенефициенти, заинтересовани от процедурата.

Любителите на риболова могат да се запознаят с мултимедиен продукт, представящ кратка информация за основните машини, инструменти и материали, необходими за направата на риболовни принадлежности и различните им видове ремонти.

Поморие се радва на интересен туристически обект, а именно новооткритият Посетителски център по рибарство и морско дело. Бившата водна кула в града бе изцяло реновирана и се превърна в красива морска атракция, както за жителите, така и за гостите на града. Дейностите по иновативния проект са финансирани по Договор за безвъзмездна финансова помощ, подписан между Община Поморие, Програма „Морско дело и рибарство“ 2014-2020 и МИРГ „Поморие“.

Географското разположение на Поморийското солено езеро е именно причината там да се срещат 297 различни вида птици. Част от тях могат да се наблюдават в обновения посетителски център. Обектът е изцяло оборудван с модерна техническа база по проект „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ чрез развитие на Посетителски център „Поморийско езеро“.

Над 100 потенциални бенефициента от общините Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Тервел и Крушари взеха участие в информационната кампания на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич), провела се през ноември и декември 2023 г. Експертите от центъра запознаха експертите от общинските администрации, общински съветници, кметове и кметски наместници, неправителствени и образователни организации, работодатели, земеделски производители и медии с актуалните и предстоящи процедури по програмите 2021-2027 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Областният информационен център-Варна се включи в онлайн семинар „Отключване на потенциала на екосистемите и мрежите за иновации в областта на мобилността“. Той се проведе в изпълнение на проекта INNO-MOB, финансиран от програма „Хоризонт Европа“. Общият му бюджет е 499 875 евро. Партньори по проекта са организации от България, Гърция, Австрия, Обединеното кралство, Франция, Сърбия и Полша. От българска страна по него работи Регионалната агенция за предприемачество и иновации – Варна.

На 05.12.2023 г. екипът на Областен информационен център – Смолян проведе еднодневно събитие на тема: „Споделяне на добри практики от проекти с европейско финансиране в област Смолян“, по време на което бяха представени успешни проекти от различни сфери, реализирани с европейско финансиране през Програмен период 2014-2020 г.. Срещата протече при изключително голям интерес от страна на Общините, НПО, бизнес и граждани.

Земеделският производител ЕТ „Томаш – Джелял Етем” от село Вазово, община Исперих, започна да изпълнява проект „Закупуване на специализирана земеделска техника, покриваща изискванията за опазване на околната  среда, иновация и цифровизация в стопанството”. Той е подкрепен от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на проекта е в размер на 270 628 лева, от които 135 314 лева са безвъзмездна помощ, а останалите – собствено участие.