Новини от ОИЦ

На официална церемония в Острава, Чехия бяха излъчени победителите в шестнадесетата годишна надпревара RegioStars 2023 г. Първенец сред тях в категорията „Европа близо до гражданите“, грабнал гласовете на публиката, е проектът „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

На 15 ноември 2023 г. от 10.00 часа в Туристически информационен център, гр.Троян се проведе информационно събитие на тема: „Биологично земеделие – възможности за подкрепа на биологичните производители. Изпълнение на поети ангажименти по ПРСР 2014-2020 г.“, организирано от Министерството на земеделието и храните /МЗХ/ и Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/, Мобилен общински офис – Троян.

С официална церемония и водосвет бе открита още една част от големия ВиК проект на Русе – реконструкцията на канализационни колектори и прилежащи водопроводи. Както стана ясно, това е най- тежкият подобект и изпълнението му е отнело 2 години. Чрез изградените съоръжения се решава един от дългогодишните проблеми с отводняването на важни транспортни артерии при валежи.

Екипът на Областен информационен център – Благоевград се включи в информационна кампания, посветена на биологичното производство, под надслов „Призвание: БиоЛогичен“. Кампанията се организира от Министерство на земеделието и храните, съвместно със структурите на Национална служба за съвети в земеделието и Главна дирекция „Земеделие“.

Целта на събитието в Благоевград беше да запознае заинтересованите лица с основните правила при биопроизводство и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 - 2027 г.).

В рамките на проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Доспат“, договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-0064-C01 от 01.06.2023 г. в сградата на Общинска администрация Доспат (стая № 108) беше разкрит фронт-офис с осигурен достъп за лица с увреждания. Офисът е напълно оборудван със средства по Проекта.

Открити приемни за възможностите за финансиране от ЕС ще проведе във всички единадесет общини на областта екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Потенциалните бенефициенти ще могат да зададат на място, в населените си места, своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление 2021-2027, Интегрираните териториални инвестиции, енергийната ефективност за гражданите и бизнеса, както и за други източници за подкрепа от Съюза.

От месец юни т.г Кооперация „Кооп-Партнерс” изпълнява проект „Модернизиране на земеделско стопанство” с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на проекта е в размер на 360 572.66 лева, от които 180 286.33 лева са безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Десет души над 18-годишна възраст с регистрирани поне 10 водолазни спускания и с адресна регистрация в гр. Варна ще имат възможността да се включат в обучение за напреднали водолази. То ще започне на 15 ноември тази година и ще продължи седем дни. Курсът ще се проведе в изпълнение на проекта „Обучение за напреднали водолази с допълнителна квалификация и възможност за трудова реализация”. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие. Бенефициент е Сдружение „Инициативи за обществено развитие”.

Сдружение „Здравец“ подписа договор с МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат" за финансиране на проектно предложение с наименование „Изграждане на видео наблюдение на река Триградска и притоците й от изворите до м. „Буков мост“. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 97 543,20 лв., а предвидените дейности включват закупуването на 40 броя маскировъчни видео камери за външен монтаж с цел превенция на бракониерството и наблюдение на водите по протежението на реката.

Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще открие новата си високотехнологична сграда със специално събитие, което ще се проведе в два дни - на 5 и 6 декември 2023 г. под надслов “Up to GATE. Technology, Big Data & Beyond. Open Up for Innovation”. На него изследователите от GATE ще разкрият  възможностите за приложни изследвания в областта на големите данни и изкуствения интелект в новия си дом.