Новини от ОИЦ

Бенефициери по проекта са Смарт Трип ЕООД - Водещ бенефициер (България) и Ес Пи Сейлинг Сингъл Мембър (Гърция).

Общият бюджет на проекта е 460 317,00 €, от които финансирането от ЕФРР е 254 325,14 €, а национално съфинансиране – 44 880,91 €. Собственият принос на бенефициерите е 161 110,95 €.

Областният информационен център-Варна се включи в пресконференция и закриващо събитие по проекта „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“. Той е финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Общият размер на инвестицията е 280 915, 79 лв. Бенефициент е Община Белослав.

Град Исперих е домакин на обществен форум, част от дейностите по проект „С вдъхновение и почит – споделяй и преоткривай наследството на родния край”. Той е подкрепен от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местната инициативна група (МИГ) Исперих. Бенефициент е Туристическо дружество „Димитровец”, а финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На Димитровден – празник на Сливен, екипът на Областния информационен център организира открита приемна за жителите и гостите на града. Експертите от Центъра разясняваха на всички заинтересовани лица актуалните възможности за кандидатстване по Оперативните програми, както и процедурите, които предстои да бъдат отворени по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Куест игра за деца и младежи на тема „Аз избирам Европа“ се проведе в Сливен. Инициативата бе организирана от Младежки дом – Сливен в рамките на кампанията „Time to move“. Целта бе да се популяризират възможностите за участие в младежки обмени, доброволчески програми и стажове, които ЕС предлага за младите хора.

Бургаският проект за изграждане на 5 Центъра от семеен тип за деца с увреждания бе избран от над 300 проекта от Европа сред 15-те финалисти на конкурса Regiostars, организиран от Европейската Комисия.

Експерти от различни институции, в това число и представител на ОИЦ – Кюстендил, взеха участие в Първото регионално събитие за област Кюстендил на тема: „ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ“, което се проведе на 26 октомври в парк-хотел Кюстендил.  Събитието е първото от общо три такива събития за област Кюстендил по проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в администрацията на Министерството на околната среда и водите.

30 лица бяха наети на работа в рамките на изпълняваният от Община Благоевград проект „Подкрепа за социално включване“. Те заемат различни длъжности, сред които „Помощник-кухня", „Работник, поддръжка на пътища" и „Работник, поддръжка на сгради". Преди да бъдат назначени на работа част от наетите лица преминаха професионално обучение, проведено през месеците юли и август 2022 година. Целта на обучението беше повишаване на знанията, уменията и пригодността за заетост на лицата от уязвимите групи в различни области на заетост.

Местната инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат кани жители и гости на общините, земеделски производители и представители на бизнеса, партньори от местната власт, образованието, културата и нестопанския сектор на територията на МИГ-а, на Празник „Територията на МИГ Завет-Кубрат – постигнати успехи и отворени възможности”.

Събитието ще се проведе на 31 октомври и 1 ноември 2022 г. в  гр. Кубрат.

Проектът „Повишаване ролята и отговорностите на гражданите в демократичното развитие на местно ниво в Община Белослав“ бе представен на пресконференция в Областния информационен център-Варна. В срещата се включиха кметът на Община Белослав инж. Деян Иванов и представители на администрацията. Финансирането в размер на 52 562, 49 лева е осигурено от ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. Бенефициент е Фондация „Николаевка“. Партньор по проекта е Община Белослав.