Новини от ОИЦ

Варненската фирма „Примабилд“ ООД осигури техника за производството си с европейски средства. Модерното оборудване е закупено по проекта „Инвестиции за ефективно използване на ресурсите в Примабилд ООД“. Той се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 1 425 000 лв.

Основната цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност на фирмата чрез прилагане на нови технологични решения в производствения процес.

Варна бе домакин на инициативата „Синьо кафе”- сцена на гражданското общество по въпросите на замърсяването с пластмаси, която се проведе по проект „Подобряване на транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци” – MELTEMI. Той се осъществява по програмата Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 и е с общ бюджет от 1 214 936 евро.

На 11.11.2019 г., в гр. Стара Загора се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0063 „Подобряване на ресурсната ефективност в "Ню Глобал България" АД“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0063-C01 /23.11.2018 г. между Министерството на икономиката и „Ню Глобал България“ АД.

Местна инициативна група Завет-Кубрат откри повторно процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР, в рамките на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Допустими кандидати по процедурата са:

1. Община Завет и Община Кубрат;

На 08.11.2019 г. (петък) се проведе официална церемония „Първа копка“, с която Община Троян стартира изпълнението на проект №BG06RDNP001-7.001-0046 „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“, финансиран по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, подмярка 7.2.

Започна цялостно преасфалтиране на пътни отсечки във Вълчи дол. Дейностите се извършват по проекта „Реконструкция на улици в гр. Вълчи дол, община Вълчи дол“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 1 916 039 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол. Целта му е чрез реконструкция на улиците и модернизирането на техническата инфраструктура да се подобри качеството на средата във Вълчи дол.

Повече от 100 млади предприемачи, мениджъри в известни компании, ментори, финансови експерти и представители на институции и академичната общност си дадоха среща на Европейския ден на предприемача 2019 г., който се проведе на 7 ноември в Дома на Европа в София. Ежегодният форум за насърчаване на предприемачеството бе организиран от Областен информационен център – София, Научноизследователския сектор на Софийския университет "Св. Климент Охридски“, Министерството на икономиката и студентската организация „Бизнес клуб“ към Софийския университет.

В рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда”, са обявени три обществени поръчки за избор на изпълнители.

“Мениджър за един ден” е една от най-значимите инициативи на JA Bulgaria. Целта ѝ е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години. По време на инициативата висши държавни управници и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот помагат на младежите да се запознаят с реалната работа на съответната институция или компания в рамките на един работен ден.

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Контрактът е сключен със „СКИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Фирмата е със седалище в Община Бяла. Одобреният проект е на стойност 195 580 лв. и се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“.