Новини

През месец декември 2023 г. Европейската комисия одобри версия 2.2 на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. с включени приоритети по Фонда за справедлив преход.

Управляващият орган (УО) на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г. организира провеждане на информационен ден за представяне на Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027 г.

Уважаеми партньори,

Обръщаме се към вас с искане да споделите вашите мнения и нужди от изграждане на капацитет на екипите, които ръководят Стратегиите за устойчиво градско развитие в България.

Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) се проведе на 8-ми декември 2023 г. в Центъра за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ в София.

Проектът е за изграждане на Център за съвременно изкуство и Библиотека в Бургас

Българският проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Публикувани са списъци с преминаващи/непреминаващи КИТИ за Североизточен регион (СИР) на основание Процедурните правила на регионалните съвети за развитие (РСР) за изпълнение на функциите им по чл. 19, ал.

Близо 2,9 млрд. лв. европейски и национален ресурс ще бъдат инвестирани в 3-те въглищни региона

С Решение № C(2023)9266 final от 20.12.2023 г. Европейската комисия одобри нова версия на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. с включени приоритети и финансиране от Фонда за справедлив преход (ФСП) в размер на близо 2,9 млрд. лв. европейски и национален ресурс.