Новини

Управляващият орган изпрати финален вариант на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и националния бюджет, за окончателно одобрение от Европейската комисия.

Фотоконкурсът ще продължи до 6 декември 2022 г., включително

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява фотоконкурс на тема „ОПРР обновява и вдъхновява – покажи ни най-добрите обекти от твоя град“.

Гласуването е онлайн до 15 ноември 2022 г. на официалната страница на Regiostars: www.regiostarsawards.eu.

Българският проект „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“,  финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., е сред 15-те финалиста в конкурса „R

На интернет страницата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са публикувани актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014

Изменени са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г