Новини

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. публикува трето изменение на Индикативната годишна работна програма за 2024 г.(ИГРП), съгласувано от Комитета за наблюдение на Програмата на заседание, проведено на 14 май 2024 г.

Преди него се проведе първото общо заседание на подкомитетите за справедлив преход към КН на ПРР 2021-2027 г.

Общите усилия в подкрепа на развитието и устойчивостта на българските региони бяха акцент в проведените заседания на Комитета за наблюдениe на ПРР 2021-2027 г.

Инициираното Второ изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2024 г. на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. е свързано с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, вкл.

През месец декември 2023 г. Европейската комисия одобри версия 2.2 на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. с включени приоритети по Фонда за справедлив преход.

Управляващият орган (УО) на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г. организира провеждане на информационен ден за представяне на Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027 г.

Уважаеми партньори,

Обръщаме се към вас с искане да споделите вашите мнения и нужди от изграждане на капацитет на екипите, които ръководят Стратегиите за устойчиво градско развитие в България.

Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) се проведе на 8-ми декември 2023 г. в Центъра за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ в София.

Проектът е за изграждане на Център за съвременно изкуство и Библиотека в Бургас

Българският проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 21 май 2024 г. се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на „Североизточен регион“. На заседанието бяха избрани председател и заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на СИР.