2021-2027

С Решение № C(2023)9266 final от 20.12.2023 г. Европейската комисия одобри версия 2.2 на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. с включени приоритети по Фонда за справедлив преход.

С Решение № C (2022) 9743 final от 16.12.2022 г. Европейската комисия одобри Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.   

Одобрената от Европейската комисия Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. заедно с пакет документи към нея може да намерите по-долу: 

На заседание на Министерски съвет, проведено на 16.11.2022 г. са приети с Решения на Министерски съвет (РМС) интегрираните териториални стратегии за развитие (ИТСР) на шестте региона за планиране от ниво 2. РМС са обнародвани в Държавен вестник, бр. 93 от 22.11.2022 г.

Управляващият орган на ПРР 2021-2027 г. публикува актуализиран вариант (към м. ноември 2022 г.) на Програма "Развитие на регионите" за периода 2021-2027 г. :

На 17.06.2022 г. в хотел „Интерконтинентал“, гр. София, се проведе пето заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата за развитие на регионите за периода 2021-2027 г.