Мерки за информация и комуникация

Информационни материали изработени по Приоритетна ос 8 “Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие