Обществени обсъждания

Управляващият орган (УО) на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г. публикува за обществено обсъждане проект на указания за кандидатстване с проектни идеи и пакет приложими документи към тях по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР.

 

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите “ 2021-2027 публикува за обществено обсъждане проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ и пакет приложими документи към тях по процедура BG16FFPR003-2.001 „Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани тери

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г., в съответствие с чл. 26, ал.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 10.12.2020 г., 17.30 ч. включително

      Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 г. Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 10.12.2020 г., 17.30 ч.