Документи ИТИ 2021-2027

В резултат от извършената проверка на разпределените Концепции за интегрирани териториални инвестиции, на членовете на работната комисия в Звеното за предварителен подбор към Северозападен регион, са изготвени списъци по т. 3.4 от Приложение 4 към чл. 39, ал.

Публикувани са списъци с преминаващи/непреминаващи КИТИ за Северозападния регион (СЗР) на основание Процедурните правила на регионалните съвети за развитие(РСР) за изпълнение на функциите им по чл. 19, ал.

Процедура BG16FFPR003-2.001 „КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ“ е отворена в ИСУН със срок за кандидатстване 27.09.2023 г.