Документи ИТИ 2021-2027

На 13 май 2024 г. се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен регион. На заседанието са избрани председател и заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на СЗР.

На 28 май 2024 г. се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР). На заседанието бяха взети следните решения:

На 15 май 2024 г. се проведе трето заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен регион (СЦР). На заседанието бяха взети следните решения:

На 21 май 2024 г. се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на „Североизточен регион“. На заседанието бяха избрани председател и заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на СИР.

В резултат от извършената проверка на разпределените Концепции за интегрирани териториални инвестиции, на членовете на работната комисия в Звеното за предварителен подбор към Северозападен регион, са изготвени списъци по т. 3.4 от Приложение 4 към чл. 39, ал.

Публикувани са списъци с преминаващи/непреминаващи КИТИ за Северозападния регион (СЗР) на основание Процедурните правила на регионалните съвети за развитие(РСР) за изпълнение на функциите им по чл. 19, ал.

Процедура BG16FFPR003-2.001 „КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ“ е отворена в ИСУН със срок за кандидатстване 27.09.2023 г.