Събития за 30.05.2024

ОИЦ-ПЛОВДИВ ЩЕ ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА НССЗ В ПЪРВОМАЙ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 30.05.2024 г., в гр. Първомай от 10:00 часа в зала на ул. „Братя Миладинови – юг“ №50  ще се проведе информационно събитие, организирано от Мобилен общински офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).

На срещата експертите от Мобилен общински офис Асеновград ще запознаят присъстващите с възможностите за финансово подпомагане на дейността на земеделските стопани по интервенциите за „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ и „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от СПРЗСР 2023– 2027 г., както и с условията за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

Експертите от Областен информационен център – Пловдив ще представят информация за актуалните и очаквани процедури за безвъзмездна финансова помощ през 2024 г., съфинансирани със средствата от Европейските фондове за споделено управление. Присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за финансиране на нестопански дейности в общината, както и на работодатели, предприятия и неправителствени организации по Програма Развитие на човешките ресурси, Програма Образование, Еразъм плюс, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и представяне на електронната платформа ИСУН 2020.

ОИЦ
Пловдив