В община Цар Калоян продължават проекта за патронажна грижа с европейски средства

В средата на август местната управа подписа договор за реализация на проект „Патронажна грижа + в община Цар Калоян”, финансиран по процедура „Патронажна грижа + Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 72 462.89  лева, които са изцяло безвъзмездни средства.

Проектните дейности включват:  предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, в т.ч. предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, транспорт на персонала предоставящ патронажна грижа до и от домовете на лицата и осигуряване на лични предпазни средства, въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в т.ч. тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги за Covid-19 и въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите.

Всички дейности ще продължат до 19 февруари 2023 година.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.