МИГ Завет - Кубрат проведе общностен празник

Празник под надслов „Територията на МИГ Завет - Кубрат – постигнати успехи и отворени възможности” се състоя в дните 31 октомври и 1 ноември в град Кубрат.

Събитието уважиха жители и гости на двете общини, земеделски производители, представители на бизнеса, партньори от местните власти, образованието, културата и нестопанския сектор.

В първия ден на празника в ритуалната зала на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий” се проведе Тематичен форум. Откри го кметът на община Кубрат Алкин Неби.

Изпълнителният директор на МИГ-а Галя Драганова представи анализ на въздействието от изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Експертът по прилагане на Стратегията Гюлджан Касим отчете напредъка по нейното изпълнение.

Постигнати резултати от успешно осъществени проекти, финансирани от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат представиха представители от двете общини.

По покана на организаторите управителят на Областен информационен център (ОИЦ) - Разград Юлиян Данаилов направи преглед възможностите и перспективите през програмен период 2021-2027 г.  Последва оживена дискусия, след която тематичния форум беше закрит.

На следващия ден, 1 ноември – Ден на народните будители, в откритото пространство пред читалището и градския парк се състоя Общностен празник. Имаше изяви на музикални и танцови формации, много забавни игри и веселие, рисунки, изненади и специални ефекти за най-малките присъстващи.

За пръв път се включиха и местни производители със свои продукти, които бяха дегустирани с охота от гостите.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.