МИГ Завет - Кубрат приема проекти за преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти

Започна прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” на Местна инициативна група Завет – Кубрат. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Допустими кандидати са:

1. Регистрирани земеделски стопани, чийто минимален стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро;

2. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти;

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;

4. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и да имат седалище на територията на община Завет или община Кубрат.

Сред допустимите за финансиране дейности са:

  • внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
  • намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
  • постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;
  • подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;
  • опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;
  • подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
  • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
  • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  • подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.30 часа на 16 декември 2022 г.

Бюджетът на приема е 171 887,70 лева.

Интензитетът на подпомагане е до 50% от допустимите разходи на проекти, представени от микро, малки или средни предприятия, а за проекти на големи предприятия – до 40%, но не повече от 97 790 лева.

Подаването на проектните предложения става по електронен път чрез Информационната система ИСУН 2020, чрез модула „Е-кандидатстване” на следния адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.