Община Самуил ще кандидатства с няколко проекта по европрограмите

Това стана ясно от последното заседание на местния парламент. На него кметът на oбщината е упълномощен да изготви нобходимите документи за участие в две процедури: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” и „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях”. Те са в рамките на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общината ще кандидатства и по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. с проект „Топъл обяд в община Самуил”. Той е насочен към хора с ниски доходи или без такива, самотно живеещи, бездомни и др. Дейностите ще са с продължителност до 30 септември 2025 г. и предвиждат предоставяне на топъл обяд на 350 души от всички населени места в община Самуил. Храната ще се приготвя в две трапезарии – в селата Самуил и Владимировци, и ще се разнася по домовете.

На заседанието е приета и още една докладна записка. Тя е свързана с предстоящото кандидатстване по Програмата за енергийна ефективност с „Изготвяне на технически проекти за повишаване на енергийната ефективност на сгради – общинска собственост”. Включените обекти са шест - сградата на Общинска администрация – Самуил, ОУ „Христо Ботев” с. Владимировци, ДГ „Радост” с. Владимировци, СУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Самуил, ДГ „Радост” – филиали ДГ „Детелина” в селата Здравец и Богданци. Предвижда се за всички тях да бъдат изградени фотоелектрически централи с различни мощности.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.