Лекар от Исперих ще разшири дейността си с европроект

В края на януари ЕТ „Доктор Самедин Сабит - Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика” от град Исперих подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на медицинско оборудване”.

Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на МИГ Исперих.

Стойността на проекта е 14 407 лева, от които 10 805 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 3 602 лева - собствено участие на бенефициента.

Проектните дейности включват закупуване на медицинско оборудване - обемен конвексен трансдюсер.

Това е втори проект на д-р Сабит, подкрепен по същата мярка. Лекарят е  специалист „Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина”. Новата придобивка допълва стационарния  ехограф, доставен по първия проект и гарантира извършването на специализирани медицински услуги с по-високо качество на територията на общината.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.