Местната управа на Разград разкри ново работно място по европроект

Това стана в рамките на проект „Започвам работа” – Компонент 3 „Заетост”  на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта и предоставя пакет от мерки, насочени към интеграция на пазара на труда на безработни и неактивни лица с акцент върху такива в неравностойно положение.

С разкриването на новото работно място Община Разград ще осигури заетост на човек в неравностойно положение. Той ще работи като хигиенист-чистач в спортна зала „Абритус” и по този начин ще се обезпечи нормалното функциониране на залата.

Новоназначеният служител започна работа от 29 април, на пълен работен ден, за период  от една година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.