Местната управа на Кубрат завършва успешно поредния социален европроект

Успешно приключи проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Кубрат”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Бюджетът му е в размер на 81 683 лева, а периода за изпълнение - 17 месеца.

Целта на проекта е оказване на подкрепа на служителите, ангажирани с изпълнение на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) за предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на хората от най-уязвимите групи, гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на гражданите, както и правото на всеки на подкрепа за живот в домашна среда и в общността, и насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа.

С осъществените дейности са постигнати специфичните цели, намиращи израз в подкрепа в реформиране на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.

Създадени са условия и подкрепа за ефективно упражняване правото на независим живот и социално включване на възрастни и хора с увреждания, както и зачитане на правото им на личен избор, съобразен с техните възможности и специфични потребности.

По проекта са наети един нов и двама настоящи служители.

В дейностите по обучение и супервизия са включени общо 10 служители на общинската администрация, които участват в изпълнението на правомощията им по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България