Домът за стари хора в Разград се обновява с европроект

Домът за стари хора в град Разград ще бъде основно обновен и преустроен, с оглед привеждането на материалната база в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст.

Проектните дейности предвиждат сградата на Дома да се свърже функционално с помещенията на 3-ти и 4-ти етаж в съседната сграда, която също е общинска собственост. Така ще се запази капацитета на социалната услуга – 80 души, а помещенията в които те ще живеят ще отговорят на новите изисквания на законодателството, свързано с качеството на услугата и ще са максимално близо до домашен уют и комфорт. Спалните помещения ще имат баня и тоалетна, приспособени за ползване от потребители в инвалидна количка.

Ще бъде изграден и външен асансьор с големина, позволяваща транспортирането на легло. Ще се въведат мерки за енергийна ефективност сред които топлинно изолиране на външните стени, вътрешна топлоизолация на сутерена, външна топлоизолация на покрива и поставяне на минерална вата в подпокривното пространство, топлоизолация по под и подмяна на съществуващата дограма.

Ще бъдат подменени осветлението и отоплението. На покрива на Дома ще се монтират 12 слънчеви колектора за производство на топла вода, както и фотоволтаична система с мощност 30 kW, която да захранва консуматорите на ел. енергия в сградата.

Проектът „Реформиране на материалната база на Дом за стари хора в Разград за осигуряване на подходящи и устойчиви условия на живот” е финансиран от Механизма BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора” от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата му стойност е 4 017 180,57 лева, а бенефициент е Община Разград.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.