Актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014- 2020 г.

На интернет страницата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са публикувани актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 20 г., актуални от 25. 07. 2022 г.

В пакета с документи са включени и Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от ЕС в България 2020 и Отчетни документи.

Актуализираните Методически указания и пакета с документи са публикувани в меню "Изпълнение на договори"/ Указания за изпълнение на договори" на www. bgregio.eu