Заместник-министър Десислава Георгиева е новият Ръководител на Управляващия орган на ОПРР

Със Заповед № РД-02-14-790/17.08.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на г-жа Десислава Георгиева, зам.-министър на РРБ, е възложено да ръководи и организира дейността на Управляващия орган на ОПРР, както и да отговаря за всички административни процеси, свързани с изпълнението и напредъка на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Г-жа Десислава Георгиева ще представлява МРРБ при сключване на административни договори, допълнителни споразумения и заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г. В правомощията на г-жа Георгиева са определени и подписването на всички индивидуални административни актове по смисъла на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), както и издаване на актове за установяване на публични вземания.

Всички бенефициенти и партньори на УО на ОПРР е необходимо да адресират кореспонденцията си съобразно променената и актуална Заповед за определяне на РУО на ОПРР.