Управляващият орган изпрати Програма „Развитие на регионите“ за финално одобрение от Европейската комисия

Управляващият орган изпрати финален вариант на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и националния бюджет, за окончателно одобрение от Европейската комисия.

С предвидените средства в размер на над 3,6 млрд. лв. ще се реализират проекти за интегрирано градско и регионално развитие, с фокус върху 50 общини в шестте региона на ниво 2. Основните инвестиции ще се осъществяват в съответствие със заложените цели и приоритети в одобрени от Министерски съвет, днес, 16 ноември 2022 г., Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Програмата ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и реализиране на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво.

Планираните мерки са насочени към обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност, развитие на туризъм и спорт, подкрепа за зелена градска среда и сигурност на обществените пространства, както и мерки за насърчаване на икономическата активност.