ВТОРА ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г.

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ за програмен период 2021 - 2027 г. (Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството) кани повторно следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да участват в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение (КН) на ПРР 2021 - 2027 г.:

  • Организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;
  • Организации, работещи в сферата на общественото здраве;
  • Организации, работещи в сферата на стратегическото и пространствено планиране;

 

Комитетът за наблюдение на програмата следи за ефективното и качественото й изпълнение, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка при изпълнението на  програмата и при постигането на целите и целевите стойности, разглежда и одобрява предложения за изменения в програмата, годишните и окончателния доклади и др.

 

В срок до 13 януари 2023 г., 17:30 часа, всяко заинтересовано ЮЛНЦ за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие в избора до Главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, на адрес: гр. София, бул. Цар Борис III“ № 215, главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", МРРБ, и/или на електронен адрес  на електронна поща oprd@mrrb.government.bg;

 

Детайлната покана, както и необходимите документи за попълване, са публикувани по-долу:

Файлови документи