Проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.

Предложения и коментари по проекта на ИГРП могат да бъдат изпращани в срок до 07.03.2023 г. включително, на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и по официален път.

Проектът на ИГРП за 2023 г. по ОПРР и ПРР е публикуван на интернет-сайта на ОПРР www.bgregio.eu, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Индикативни програми 2014-2020“ и на Единния информационен портал – www.eufunds.bg.
 

Файлови документи
Прикачен файл Size
ИГРП_ОПРР_ПРР_2023 проект_ф2.pdf 449.87 KB