Публикуване на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) и пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16FFPR003-3.001 „Подкрепа за ефективно прилаган

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) публикува първата си процедура по ПРР: BG16FFPR003-3.001 „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“ по Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37”. Процедурата е на  директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетни линии.  Общият бюджет  на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 44,3 млн. лв.

Основната цел на процедурата е да осигури специфичен експертен опит и трансфер на знания за повишаване на ефективността на Управляващия орган (УО) на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., териториалните органи и партньорите при достъпа и използване на средствата от Европейския съюз (ЕС) и развитие на модел за многостепенно управление и екосистемен подход.

Допустими за финансиране са следните дейности: 

• Създаване и поддържане на екип (пул) от експерти за консултантска подкрепа в специфични и нишови области и политики на ЕС;

• Организация и провеждане на тематични събития за трансфер на знания, насочени към широк кръг от заинтересовани страни (програмни органи и субекти, свързани с изпълнението на фондовете от ЕС);

• Разработване и поддържане на информационна платформа, съдържаща информация относно нормативни документи, политики, информация относно предстоящи и проведени тематични събития, материали от семинари, възможност за въпроси и отговори, бюро за помощ (хелп –деск) и др. подходящи за осъществяване на подхода ИТИ функционалности;

• Разработване на анализи и оценки за нивото на информираност, капацитет и удовлетвореност на потенциални бенефициенти и други заинтересовани страни;

• Пилотни инициативи за насърчаване на ангажираността на заинтересованите страни в процеса на създаването и прилагането на политики със специален фокус върху НПО-та и младежки организации;

• Изготвяне и изпълнение на два 3 годишни плана за периодите 2024-2026 и 2027-2029 г. за действие за повишаване на осведомеността, обществени консултации и ангажиране на заинтересованите страни;

Конкретен бенефициент е Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като за дейността, свързана с Информационна иновативна електронна платформа допустим партньор е Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерство на финансите.

 

Основни ползватели на техническата подкрепа са Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и Управляващите органи на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г., Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021-2027 г., Програма „Образование“ (ПО) 2021-2027 г., Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г. и Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021-2027 г.;  27 Областни информационни центрове, както и териториалните органи по смисъла на Закона за регионално развитие (Регионални съвети за развитие, области, общини), участващи в ИТИ подхода.

 

Крайният срок за подаване на бюджетни линии е: 17:00 часа на 29.06.2029 г.