Одобрено е трето изменение на Индикативната годишна работна програма за 2023 г. на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

На основание разпоредбите на чл. 26 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) и Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 (ОПРР) публикува, одобреното от Комитета за наблюдение, трето изменение на Индикативна годишна работна програма на ОПРР и ПРР за 2023 г.