Одобрена е Индикативната годишна работна програма за 2024 г. на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

На основание разпоредбите на чл. 26 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) публикува, одобрената от Комитета за наблюдение на програмата, Индикативна годишна работна програма на ПРР за 2024 г.