Версия 10.2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

С Решение № C(2023) 8151 final от 23.11.2023 г. Европейската комисия одобри версия 10.2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с което се осигурява финансов ресурс в размер на близо 89 млн. евро за подкрепа за смекчаване на последствията от енергийната криза чрез операции, с които да се възстановят вече изплатени средства за компенсиране на малки и средни предприятия за увеличените им разходи за електрическа енергия. Средствата, които подлежат на възстановяване, са изплатени на предприятията в рамките на Националната мярка за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение на Министерския съвет и изпълнявана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

С изменението на програмата е извършено и прехвърляне на средства между приоритетни оси и разширяване на допустимостта на дейностите в рамките на Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“, което ще гарантира пълното усвояване на бюджета на ОПРР 2014-2020 г. За целта в програмата се включва пилотна инициатива за свързаност в Югоизточния регион чрез инвестиции за подобряване свързаността и достъпността на второстепенните и третостепенните пътища с TENT-T мрежата за товари и пътници. Въвеждането на тази пилотна инициатива ще отговори на нуждите на населението, особено в отдалечените и пограничните територии, и същевременно ще осигури подкрепа за изпълнение на мерките по контрол и превенция на засиления миграционен натиск и защита на външната граница на Европейския съюз. За осигуряване на възможност за реализация на сътрудничество и взаимодействие между структурите на територията на Югоизточния регион към конкретния бенефициент АПИ се включват нови два партньора – Община Бургас и Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен.