Допълнени (окончателни) списъци на КИТИ, преминаващи/непреминаващи оценка за административно съответствие и допустимост в СЦР

В резултат от извършена проверка за административно съответствие и допустимост на подадените Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от членовете на работната комисия в Звеното за предварителен подбор към Северен централен регион (СЦР) са изготвени допълнени (окончателни) списъци по т. 3.4 от Приложение 4 към чл. 39, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, както следва:

- Списък с концепции за ИТИ (КИТИ), отхвърлени на етапа на проверка за административното съответствие и допустимостта (АСД) (Приложение П.6);

- Списък с комбинирани КИТИ, които отговарят на критериите за АСД (Приложение П.7) - допълнен;

- Списък с КИТИ, които не са комбинирани и отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост (АСД) (Приложение П.8).

 

В списъците са включени (допълнени) и концепциите за ИТИ, които ще се изпълняват на територията на два или повече региона за планиране и се оценяват от оценители от два или повече региона. 

Преминаващите етапа на оценка за административно съответствие и допустимост КИТИ подлежат на публични консултации и допълнителна приоритизация от страна на Звеното за предварителен подбор и широкия състав на Регионалния съвет за развитие (РСР). Процедурата ще приключи с изготвяне на Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, в която ще бъдат включени одобрените от РСР КИТИ.

Файлови документи