Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) публикува Указания за кандидатстване с проектни идеи и Процедурни правила за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано развитие“ на програмата. Процедурата е за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР, който е изцяло насочен към градското развитие с териториален обхват десетте големи градски общини в страната, както следва: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 638,5 млн. лв.

Основната цел на процедурата е насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

 

Допустими за финансиране са дейности в следните групи мерки по програмата:

 

- Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност:

•      Инфраструктура за бизнес и предприемачество (вкл. сгради);

•      Бизнес и индустриални паркове;

•      Инфраструктура за иновации и развитие на МСП;

 

- Енергийна ефективност:

Мерки за енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни и еднофамилни жилищни и обществени  сгради, вкл. студентски и ученически общежития:

•      Кампании за повишаване на осведомеността и всички видове мерки за ЕЕ в сградите, вкл. конструктивно (и сеизмично) укрепване;

•      Системи за отопление и климатизация;

•      Интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място;

•      Оборудване за зареждане на електромобили;

•      Цифровизация на сградите;

•      Зелена инфраструктура и др.

 

- Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност:

Инвестиции в инфраструктура и оборудване за устойчива мобилност, вкл., но не само:

•      разработване/актуализация на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ);

•      въвеждане на интелигентни транспортни системи и др. мерки за дигитализация на транспорта;

•      подмяна на подвижния състав на обществения транспорт с екологично чист;

•      зарядна инфраструктура за чисти превозни средства;

•      велосипедна и пешеходна мрежа;

•      транспортна инфраструктура, вкл. улици и съоръжения във връзка с развитието на интегрирана система за обществен транспорт (този вид мерки ще бъде финансиран чрез област на интервенция 168 „Физическо възстановяване и сигурност на обществени пространства“);

•      мерки за подобряване на достъпността и безопасността на транспорта;

•      подобряване на връзките между градски, междуградски автобусен, железопътен, въздушен, вътрешноводен и морски транспорт, като част от реализиране на интермодални превози и др.

 

- Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност:

•      Подобряване на функционалните връзки между териториите чрез инвестиции в пътища от I, II и III клас от републиканската пътна мрежа (съгласно чл. 3 от Закона за пътищата) на територията на 10-те градски общини извън TEN-T мрежата;

•      Инвестиции в местни общински пътища на територията на 10-те градски общини при солидна обосновка, демонстрираща подобряване на свързаността между териториите, създаване на функционални връзки и доказана необходимост от постигане на целите за социално включване и икономическо развитие;

•      Обособяване на ленти за велосипеден транспорт;

•      Мерки за цифровизация на транспорта по пътната мрежа с цел намаляване на емисиите на парникови газове;

•      Всички видове мерки за пътна безопасност, ИТС, превенция и повишаване на осведомеността и др.;

•      Развитие на инфраструктура за алтернативни горива по новоизградените или модернизирани пътища.

 

- Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства:

•      Изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, вкл. физически елементи на градската среда и зелена инфраструктура за сгради и междублокови пространства;

•      Мерки за повишаване на сигурността, вкл. пътна безопасност и подобряване на готовността на институциите да реагират в случай на инциденти;

•      Обновяване на квартали/специфични територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики, при спазване на принципа за несегрегация.

 

- Образователна инфраструктура:

•      Образователна инфраструктура и оборудване (вкл. училищни автобуси) за предучилищно, училищно и висше образование, вкл. ученически общежития, както и детски ясли и градини при спазване на принципите за несегрегация.

 

- Здравна инфраструктура:

•      Подпомагане на общопрактикуващи лекари (индивидуални и групови практики) с фокус върху отдалечените и труднодостъпни места;

•      Мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика (за мобилни кабинети могат да кандидатстват само здравни заведения или регионални здравни инспекции);

•      Обновяване на медицинската апаратура в болниците, свързана с диагностиката на сърдечно-съдови и онкологични заболявания;

•      Ново строителство на общинска здравна инфраструктура при солидна обосновка за необходимостта от допълнителен капацитет и в съответствие с картата на здравните услуги.

 

- Социална инфраструктура:

•      Изграждане и оборудване на нови социални услуги в общността за резидентна грижа за лица над трудоспособна възраст (без увреждания и с възможност за самообслужване) - част от реформата в Дългосрочната грижа – до 19 броя обекти с до 765 потребители (цифрите са на ниво програма);

•      Нови интегрирани здравно-социални услуги в общността за резидентна грижа за възрастни хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянни медицински грижи и възрастни хора, които не могат да се обслужват сами и се нуждаят от постоянни медицински грижи - част от реформата в Дългосрочната грижа – до 54 броя обекти с до 810 потребители (цифрите са на ниво програма);

•      Нови социални услуги в общността за спешно настаняване и осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация (временно настаняване за бездомни лица и семейства, и временно настаняване в безопасна среда за лица в кризисна ситуация и жертви на домашно насилие, жертви на трафик или непридружени деца) – до 22 броя обекти с до 190 потребители (цифрите са на ниво програма);

•      Базирани в общността центрове за ранно детско развитие за подкрепа на деца и техните родители и семейства (предоставящи основно дейности за консултиране, обучение и терапия, както и работа в общността, застъпничество и посредничество) – до 30 броя обекти за до 1 000 деца и техните родители (цифрите са на ниво програма).

 

- Жилищно настаняване:

•      Осигуряване на модерно и достъпно жилищно настаняване, вкл. и на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение, вкл. роми;

•      Подкрепа за прилагане на иновативни подходи за финансиране на жилищната политика в общините;

•      Насърчаване на архитектурния дизайн и изграждането на жилища, прилагащи принципи за устойчивост на околната среда, със специално внимание към смекчаването и адаптирането на изменението на климата.

 

- Култура, спорт и туризъм:

•   Спорт - Инфраструктура и оборудване за масов спорт (Инфраструктура за масов спорт е спортна инфраструктура, която е предназначена за ползване от широката общественост и не се ограничава само до професионални спортисти и спортни клубове);

•   Култура - Съхранение и развитие на културното наследство: инфраструктура и оборудване за културни организации, обекти и сгради, вкл. за създаване на ключови регистри и дигитализация на културни ценности; разработване на планове за опазване и управление на обектите на недвижимото културно наследство;

•   Туризъм - Съхранение и развитие на природното наследство, вкл. инвестиции в инфраструктура за планински туризъм (напр. хижи и заслони);

•   Туризъм - Общодостъпна дребномащабна инфраструктура и меки мерки за насърчаване развитието на местни забележителности и атракции, включително популяризирането на устойчиви форми на туризъм: екотуризъм (отговорно пътуване до природни места без да се засяга дивата природа), селски туризъм (насърчаващ алтернативна заетост в селските райони), културен туризъм (развитие на културни забележителности и атракции опазващи културното наследство, както и активно изживяване и участие в културни прояви и творчески процеси), крайбрежен и морски туризъм (с внимание към околната среда и местните традиции, свързани с рибарството и аквакултурите).

 

Допустими бенефициенти по процедурата са:

  • Държавни органи;
  • Областни администрации;
  • Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на допустимите дейности;
  • Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);
  • Представители на бизнеса (предприятията);
  • Научна и академична общност, вкл. училища и висши учебни заведения;
  • Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост;
  • Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост);
  • Културни институти;
  • Други организации от публичния сектор.

 

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство. В реализацията на една проектна идея не могат да участват повече от 5 партньора (кандидат/водещ партньор и 4 партньора).

 

Крайният срок за подаване на проектни идеи е: 09.05.2024 г., 17:30 часа.

 

Допълнително Управляващият орган на ПРР разработи Процедурни правила, които уреждат ролята и функциите на Звената и Комитетите за подбор във връзка с участието им в подбора на операции по ПРР, в които са отразени коментарите и препоръките на общинските администрации, в качеството им на териториални органи.