Указания за кандидатстване по процедура BG16FFPR003-5.002 по Приоритет 5 „Техническа помощ” на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) публикува Указания за кандидатстване по процедура BG16FFPR003-5.002 „Подкрепа за подкомитетите за справедлив преход за целите на изпълнение на Териториалните планове за справедлив преход“ по Приоритет 5 „Техническа помощ”. Процедурата е на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетни линии. Общият бюджет  на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 500 000 лв.

Основната цел на процедурата е да подпомогне дейността и ефективното изпълнение на функциите на подкомитетите за справедлив преход в областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, които са ангажирани с изпълнението, наблюдението и постигането на заложените цели по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на ПРР 2021-2027 г., съфинансиран от Фонда за справедлив преход (ФСП).
Процедурата ще допринесе за изпълнението на следните специфични цели:
-    Осигуряване на подкрепа за изграждане на административен и експертен капацитет в областните администрации в Перник, Кюстендил и Стара Загора във връзка с изпълнението на техните функции като съвместни председатели и секретариати на подкомитетите за справедлив преход;
-    Осигуряване на логистично и техническо обезпечаване на дейността на подкомитетите за справедлив преход:
-    Осигуряване на специализирана експертиза и насърчаване на прозрачността, комуникацията и взаимодействието с всички заинтересовани страни на територията на областите Перник, Кюстендил и Стара Загора, заедно с прилежащите 10 общини, във връзка с подготовката на критерии за подбор на операции и насоки за предоставяне на финансиране по Приоритет 4 „Справедлив преход“, както и с оглед проследяване изпълнението на приоритета.
Конкретни бенефициенти са областните администрации на Кюстендил, Перник и Стара Загора в качеството им на съвместни председатели и секретариати на подкомитетите за справедлив преход. 

Крайният срок за подаване на бюджетни линии е: 28.06.2024 г.