Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информационни и рекламни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Вид на поръчката: Услуги
Вид на процедурата: Открита процедура 
Прогнозна стойност на поръчката : 
300 000,00  лева без ДДС 
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-099/

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.