Обществена поръчка с предмет: „Разработване на социално-икономически анализ на районите“

Вид на поръчката: услуга
Вид на процедурата: обществена поръчка чл. 20, ал. 1 и ал.2 , от ЗОП 
Прогнозна обща стойност: 
590 000,00  лева без ДДС 
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-055/

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.