Публикувани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Системите си за управление и контрол и в тази връзка публикува Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена (МЗ) и Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и приложенията към тях. 

Актуализираните от месец февруари 2019 г. Инструкция за определяне на структурата и състава на МЗ и Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и приложенията към тях са публикувани на интернет-сайта на ОПРР, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.