„Осъществяване на оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

Вид на поръчката: Услуги
Вид на процедурата: Открита процедура
Прогнозна стойност на поръчката: 500 000, 00 лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-068/ 
 
Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Таг