Решение № РД-02-36-397/03.04.2020 г. на РУО на ОПРР

Одобрен е проектът на Министерство на здравеопазването BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“

С Решение № РД-02-36-397/03.04.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. беше одобрено проектно предложение на конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването по процедура № BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“.

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
RD-02-36-397 - MZ 164.64 KB