Обявена е обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2“

Вид на поръчката: Услуги
Вид на процедурата: Открита процедура
Прогнозна стойност на поръчката: 200 000.00 лева без да се включва ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк: https://app.eop.bg/today/66480.
Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие - Краен срок за подаване: 02 септември 2020 (сряда), 23:59