Обявена е обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистично и техническо обезпечаване на събития, касаещи реализацията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г."

Вид на поръчката: Услуги

Вид на процедурата: Открита процедура

Прогнозна стойност на поръчката: 1 000 000.00 лева без да се включва ДДС

Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк: https://app.eop.bg/today/90480

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие - Краен срок за подаване: 27 януари 2021 г. (сряда), 23:59