Сигнали за нередности по ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г.

Тук можете да подадете Вашия сигнал за нередност.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 и Програма "Развитие на регионите" 2021-2027. Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности.

Анонимността на лицата, подаващи сигнали за нередности, ще бъде защитена, в съответствие с изискванията на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и в съответствие с чл. 32 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Сигнал за нередност е постъпила, включително от анонимен източник, информация за извършена нередност. Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нарушението, възникнало във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от ОПРР, включително и придружаващи документи, ако разполагате с такива.

Нередност е действие, което не е в съответствие с правилата на ЕС и има потенциално отрицателен ефект върху финансовите интереси на Съюза, но то може да е резултат от неволна грешка, извършена от получателите на средства или от органите, отговарящи за плащанията. Ако нередност е извършена умишлено, тогава става въпрос за измама.

Измамата е умишлена заблуда с цел лична облага или ощетяване на друга страна.

В случай, че разполагате с информация за нередност и желаете да подадете сигнал, можете да направите същото чрез електронната форма по-долу. Сигналите могат да бъдат подавани и анонимно. Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нередностите (нарушенията), възникнали във връзка с изпълнението на конкретни проекти, съфинансирани от ОПРР.

Форма за подаване на сигнали на сайта на УО на ОПРР 2014-2020 и ПРР 2021 - 2027

Алтернативно, може да подадете Вашия сигнал за нередности по ОПРР или ПРР по някой от следните начини:

1. на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg;

2. на телефон 02/9031915 в УО на ПРР или на факс 02/9872517 в МРРБ;

3. в деловодството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

4. при наличие или съмнение за връзка на някой от служителите в УО на ОПРР, компетентни да разглеждат сигнали за нередности, със случая на нередност, до един от следните органи:

  • министъра на регионалното развитие и благоустройството;
  • директора на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи - afcosbg@mvr.bg;
  • Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия - https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts_bg.
CAPTCHA
Антиспам проверка