OPRG ОПРР

Очаква се в началото на следващата година да стартира приемът на конкретни проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Очаква се в началото на следващата година да стартира приемът на конкретни проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР), които са от ключово значение за стартиране на инвестициите за развитие на населените места в страната и подкрепата на местните власти, и общности.

На 17.08.2023 г. Екипът на ОИЦ – Враца проведе работна среща за развитието на транспортното предприятие „Тролейбусен транспорт - Враца“,  чрез бъдещи възможности за европейски инвестиции. Такава възможност за развитие е процедура чрез подбор на концепции по подхода ИТИ (Интегрирани териториални инвестиции). В новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. с индикативен ресурс за СЗР от 52 107 774 лв. по приоритет 1 и 286 000 000 лв. по приоритет 2.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефика

Конкурсът за наградите Regiostars 2023 се организира от Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия

Всички бенефициенти на проекти, финансирани по ЕФРР, ЕСФ + и Кохезионният фонд могат да подават своите проекти за кандидатстване за 16-то издание на наградите Regiostars 2023. Конкурсът ще приключи на 31 май 2023 г. Независимо жури ще определи победителите в шест категории:

Състав на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.

Публикувана е Заповед № РД-02-36-560/ 01.06.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на поименния състав на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Одобрен е третият (актуализиран) проект на новата "Програма за развитие на регионите" за периода 2021-2027 г., който е изпратен за консултации с ЕК на 26.01.2021 г.