Четвъртото заседание на КН на ПРР 2021-2027 г. се проведе в София

Очаква се в началото на следващата година да стартира приемът на конкретни проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Очаква се в началото на следващата година да стартира приемът на конкретни проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР), които са от ключово значение за стартиране на инвестициите за развитие на населените места в страната и подкрепата на местните власти, и общности. Това стана ясно по време на 4-тото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе в хибриден формат в София на 15 ноември 2023 г. Заседанието беше открито от г-жа Ася Станкова – Главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и г-н Жолт Соколай – зам. ръководител на екипа за България в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. С приветствени думи онлайн се включиха заместник-министърът и Ръководител на Управляващия орган на програмата г-жа Ангелина Бонева и Агнес Монфре – ръководител на екипа за България в ЕК.
„Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. се изпълнява в срок“, отбеляза при представянето на напредъка ѝ Ивайло Стоянов – началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в МРРБ. Той напомни, че програмата е била одобрена от ЕК в края на миналата година. „За разлика от останалите европейски програми, които се запазват като структура и изпълнение спрямо предишните програмни периоди, ПРР е доста по-различна и трябва да се изпълнят редица стъпки, преди да започне същинското финансиране на проектите, които следват спецификата на регионите“, посочи Стоянов. Ресурсът за развитие на десетте най-големи града и 40-те по-малки градски общини е около 3,5 млрд. лв.
Стоянов уточни, че за обезпечаване изпълнението на приоритета „Интегрирано градско развитие“ в десетте най-големи общински центъра тече процес по структуриране на звената и комитетите за подбор на проектите. В тях освен местните и регионални власти, участват и представители на неправителствени, граждански и бизнес организации, академични структури и др. По отношение на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“, където инвестициите ще се изпълняват чрез подхода Интегрирани териториални инвестиции, са получени общо 165 концепции, които към настоящия момент са в процес на оценка от регионалните съвети за развитие и експертните звена към тях. В началото на следващата година се очаква да има финална оценка, като за концепциите, класирани с най-много точки, ще се разработят насоки за кандидатстване „Това е сериозен напредък, защото България за първи път изпълнява подобен инструмент, който черпи финансиране от общо 6 европейски програми и структурирането бе трудно и отне време“, подчерта Стоянов.  Той информира още, че за облекчаване на бенефициентите се разработва специална дигитална платформа, която ще подпомага всички участници при изпълнението на програмата чрез информация в четим и удобен вид. През февруари 2024 г. е планирана нова покана за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции. През януари предстои и обновяването на съставите на регионалните съвети за развитие след проведените местни избори в страната, които имат важна роля в подбора на инвестиционните предложния.
„Настоящата година е много динамична. Успоредно с подготовката и стартирането на изпълнението на новата Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г., продължаваме активно да работим и по довършването на настоящата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, заяви Ася Станкова. Тя отчете успешно изпълнение на ОПРР 2014-2020 г., която приключва на 31 декември т.г. Към момента са сключени 823 договора на обща стойност 3,144 млрд. лв. или 99,88% от бюджета на програмата. Изплатените средства са в размер на 2,571 млрд. лв. или 82% от бюджета на програмата, а сертифицираните разходи от страна на ЕК възлизат на 2,123 млрд. лв. или 67 на сто на бюджета, като се очаква активен процес по сертификация в следващите месеци.
Идентифицирани са и проекти под риск в изпълнението. Причина за забавянето им са кризите, свързани с пандемията от коронавирус, икономическата стагнация и войната в Украйна. Управляващият орган на ОПРР е предприел необходимите мерки за минимизиране на рисковете от загуба на средства. За тази цел ще се въведе двуетапно отчитане на договорите за безвъзмездна помощ за рисковите проекти. Чрез допълнително споразумение те ще могат да подават искане за окончателно плащане до 15.01.2024 г., а допълнителен окончателен технически отчет – най-късно до 31.07.2024 г. С одобрение на Комитета за наблюдение част от средствата под риск са насочени към нови мерки, свързани с рехабилитация на довеждащи и горски пътища в бургаския регион, както и подпомагане на малки и средни предприятия, засегнати от високите цени на електроенергията.

 

Таг