ПО ПРОЕКТ ВКЛЮЧВАТ ГРАЖДАНИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Проектът „Повишаване ролята и отговорностите на гражданите в демократичното развитие на местно ниво в Община Белослав“ бе представен на пресконференция в Областния информационен център-Варна. В срещата се включиха кметът на Община Белослав инж. Деян Иванов и представители на администрацията. Финансирането в размер на 52 562, 49 лева е осигурено от ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. Бенефициент е Фондация „Николаевка“. Партньор по проекта е Община Белослав.

Неговата основна цел е повишаване на гражданското участие при определяне на обществените нужди и начините на тяхното задоволяване на местно и регионално ниво за постигане на отговорно и открито управление.

По проекта ще бъдат направени анализи, проучвания и оценки, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики за местно развитие. Включени са и дейности по разработване на механизми и инструментариум за граждански мониторинг върху действията, решенията, политиките и законодателството, провеждани от държавата, както и съвместна работа между неправителствените организации и администрациите. Целева група са жителите от всички населени места в Община Белослав.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква да се повиши взаимодействието между администрацията, жителите на общината и бизнеса и да се стимулира гражданската активност.

Той е стартирал на 14.07.2022 г. и ще продължи до 14.09.2023 г. 


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна