ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРИОРИТЕТ 1 „ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ПРР

Областният информационен център-Варна се включи в информационен ден за разясняване условията и  указанията за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Той е насочен към градското развитие с териториален обхват десетте големи градски общини в страната, сред които е Община Варна.

По време на срещата управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова представи условията и документите за кандидатстване, начина на подаване на проектни предложения, общите и специфични критерии за подбор и приоритизация.

Бюджетът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 58,5 млн. лв. Предвиденият размер на БФП за една проектна идея не може да бъде по-малък от 1%, а максималният не може да надвишава 50% от заделения за конкретната община индикативен бюджет.

Бенефициенти могат да бъдат държавни органи, областни администрации, културни институти, представители на бизнеса и Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост, представители на гражданското общество, на научната и академична общност, лечебни заведения и др. Кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство.

Допустимите дейности са свързани с инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради, устойчива мобилност, пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност, зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, образователна, здравна и социална инфраструктура, жилищно настаняване, култура, спорт и туризъм.

В рамките на срещата бяха представени и приоритетите на Плана за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 г. (ПИРО), в изпълнение на който ще бъдат финансирани проектни предложения на територията на цялата община или съседните общини. Местната администрация запозна аудиторията с два варианта на интегрирани проектни идеи, по които е водещ партньор. Бяха посочени обектите, включени във всяка от тях, дейностите, предвидени за изпълнение, и индикативните бюджети.

Крайният срок за кандидатстване по Приоритет 1 е 9.05.2024 г. на адрес delovodstvo@varna.bg. Пълният пакет документи за кандидатстване, както и детайлна информация за допустимите дейности, са публикувани на bgregio.eu и на сайта на Община Варна https://varna.bg/bg/2363.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bgwww.varna.bg; страница във FB: Областен информационен център - Варна