ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“

ОИЦ-Варна се включи в информационен ден по „Процедура 1, Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г.

Основната цел на процедурата е да допринесе за укрепване на капацитета и повишаване на осведомеността в областта на противодействието на трафика на хора, радикализацията и екстремистката пропаганда; осигуряване на подкрепа и защита за жертвите на трафик на хора; оценка на заплахите от организирана престъпност и корупция в България.

Общият бюджет на процедурата е 4 605 909 лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е 488 950 лв., а максималният не може да надвишава 4 605 909 лв. Собственият принос в размер на минимум 10% от бюджета на проектното предложение е опция, но не е задължителен.

Допустими кандидати са юридически лица и техни обединения, пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, а не изпълняващи ролята на посредник. Те могат да участват самостоятелно или в партньорство.

В рамките на процедурата ще бъдат финансирани дейности, свързани увеличаване на обученията и взаимното учене, специализирани програми за обмен и споделяне на добри практики в и между компетентните органи на държавите членки, включително на местно равнище, както и с трети държави и други подходящи участници; използване на полезни взаимодействия чрез обединяване на ресурси и знания между държавите членки и други участници, включително гражданското общество, например чрез създаването на съвместни центрове за високи постижения, разработване на оценки на риска или на общи центрове за оперативна подкрепа за съвместно провеждани операции; насърчаване и разработване на мерки, гаранции, механизми и най-добри практики, свързани с ранната идентификация, закрилата и подкрепата на свидетели, сигнализиращи за нередности лица и жертви на престъпления, и развиване на партньорства между публичните органи и други съответни участници за тази цел.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.05.2024 г. Въпроси и искания за разяснения по процедурата могат да бъдат подавани до 10.05.2024 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic_varna@abv.bg;  адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bgwww.varna.bg; страница във FB: Областен информационен център - Варна