Важни съобщения

УО на ОПРР публикува анкета/въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Проучването е в изпълнението на сключен договор за оценка на въздействието по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.