Важни съобщения

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, уведомява своите бенефициенти, партньори и заинтересовани лица, че считано от 01.11.2023 г. се преустановява функционирането на деловодството на ГД СППРР. Работата му ще бъде поета от общото деловодство

УО на ОПРР публикува анкета/въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Проучването е в изпълнението на сключен договор за оценка на въздействието по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.