BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“

Целта на процедурата е изпълнение на техническа рекултивация на запълнени регионални депа или клетки на регионални депа за битови отпадъци с преустановена експлоатация, които трябва да бъдат закрити с цел намаляване на риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

В резултат от изпълнението на проектите по процедурата се очаква да са изпълнени проекти за техническа рекултивация на регионални депа за битови отпадъци или клетки на регионални депа, които отговарят на нормативните изисквания.

Обществените поръчки за всяка една от дейностите по проекта, предвидени за изпълнение от външен изпълнител, трябва да бъдат обявени към датата на кандидатстване по настоящата процедура, вкл. и поръчките, за които приложение намира чл. 114 от Закона за обществените поръчки. При подготовката на документацията за обществените поръчки, провеждането на процедурите, сключването на договори с изпълнители и тяхното изпълнение следва да бъдат съобразени и всички изисквания в условията за изпълнение по настоящата процедура и Приложение № 2 към тях с писмените доказателства. За целите на успешното и навременно изпълнение на проектите е наложително бенефициентите да съобразят и да предвидят осигуряването в срок на посочената документация, въз основа на която ще се отчита изпълнението на индикаторите или се изисква за представяне при исканията за плащане.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.