BG16FFPR002-6.001 „Техническа помощ за управление и изпълнение на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.“ по приоритет 6 „Техническа помощ“ на ПОС 2021-2027 г.

Целта на процедурата е осигуряване на техническа помощ за управляващия орган на  Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. за осъществяване на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПОС 2021-2027 г., приключване на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и подготовка и управление на програма за следващ програмен период. Дейностите, които ще получат подкрепа, включват повишаване на административния капацитет на управляващия орган, бенефициенти, партньори и заинтересовани страни, както и осигуряване на комуникация и видимост на програмата и постигнатите резултати.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.