BG16FFPR002-5.005 „Подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух на национално ниво“ по приоритет 5 на ПОС 2021-2027 г.

Целта на процедурата е да допринесе за подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ), чрез модернизация и надграждане на Националната система за наблюдение на КАВ в реално време. Мярката ще допринесе за изпълнение на изискванията на Директива 2008/50/ЕО (относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа) за предоставяне на данни за КАВ в реално време чрез НСМКАВ и Информационната система за докладване на данни за КАВ.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.