BG16FFPR002-3.001 „Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на крайбрежни, скални и дюнни типове природни местообитания (съгл. Приложение № 3 към условията за кандидатстване), чрез премахване на нетипична храстова и дървесна растителност (мярка 54 от НРПД) и инвазивни чужди видове (мярка 55 от НРПД) и чрез изграждане/ поддържане на съоръжения за обществен достъп (мярка 56 от НРПД).

Допустими кандидати по процедурата са структури/звена в структурата на МОСВ/ Министерство на земеделието и храните, общини, областни администрации, юридически лица с нестопанска цел, научни институти, природонаучни музеи (към БАН и към Министерство на културата) и висши учебни заведения.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.