Проведе се Четвърто заседание на Комитета за наблюдение на Програма “Околна среда” 2021-2027 г.

Одобрени са методики и критерии за оценка на процедури с общ бюджет над 1 млрд. лв.

Управляващият орган (УО) на Програма “Околна среда” 2021-2027 г. (ПОС) проведе Четвърто заседание на Комитета за наблюдение (КН) в Бургас. В рамките на форума членовете одобриха методики и критерии за оценка по процедури, планирани до края на 2023 г. и за 2024 г. Процедурите са в приоритети “Води”, “Отпадъци”, „Биологично разнообразие“, „Въздух“ и са на обща стойност близо 1,1 млрд. лв.

В сектор „Води“ е предвидена инвестиция от 807 млн. лв., насочена към изграждане на ВиК инфраструктура. Членовете на КН одобриха методика и критерии по процедура, с която ще бъдат подпомогнати 7 ВиК оператора – Велико Търново, Габрово, Плевен, София, Търговище, Хасково и Добрич. Чрез изграждане и реконструкция на ВиК и съпътстваща инфрaструктура ще се постигне намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа, подобряване качеството на питейната вода, достъп до питейна вода. Процедурата предстои да бъде обявена до края на 2023 г.

Одобрени са методика и критерии за оценка на процедура за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци. В резултат от финансирането ще бъдат изградени и въведени в експлоатация общински системи за разделно събиране на биоразградимите битови отпадъци, които ще бъдат предавани за последващо рециклиране в инсталации общинска собственост. Ще се изградят, надградят и въведат в експлоатация общински инсталации за компостиране на разделно събрани биоразградими битови отпадъци. Чрез изпълнение на проектите ще осигури в голяма степен принос за отклоняване на до 100% на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци в съответните общини. Процедурата ще бъде обявена до месец януари 2024 г. с бюджет близо 243 млн. лв. Допустими бенефициенти са 167 общини от 33 Регионални системи за управление на отпадъците.

В рамките на приоритет „Биологично разнообразие“ през януари следващата година ще бъде обявена процедура „Изпълнение на мерки 46, 47, 48 и 49 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“. В резултат от изпълнението на мерките се очаква ще се подобри природозащитното състояние на целевите типове природни местообитания, като бъдат въведени лесовъдски практики за устойчиво стопанисване на горите. Бюджетът на процедурата е 41,5 млн. лв. Допустими бенефициенти са държавни предприятия към Министерство на земеделието с възможни партньори Изпълнителна агенция по горите, научни институти и висши училища.

Членовете на КН одобриха методика и критерии за оценка и на процедура за създаване на Национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух по приоритет „Въздух". С изграждането на системата ще се повиши експертния капацитет на бенефициентите и на органите, ангажирани с разработването и прилагането на политики, свързани с качеството на въздуха, включително контрола върху тяхното прилагане на национално, регионално и местно ниво. Бюджетът на процедурата е до 3 млн. лв., които ще  бъдат разпределени по региони.

По време на Комитета беше съгласуван Проект на Индикативна годишна работна програма на ПОС 2021–2027 г. за 2024 г. В края на форума беше представена извършената оценка на въздействието на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” на приноса на Европейските структурни инвестиционни фондове за постигането на специфичните цели по всеки приоритет.