Галина Симеонова: Програма „Околна среда“ предвижда над 3,5 млрд. лева за по-чиста природа и по-добро качество на живот

Бюджет от над 3 млрд. и половина лева е предвиден по програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) по пет приоритета – води, въздух, отпадъци, риск и изменение на климата и биологично разнообразие. Това съобщи Галина Симеонова, ръководител на Управляващия орган на  ПОС 2021-2027 г. по време на регионалната конференция по проекта на БТА „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, която се проведе днес в Бургас.

Галина Симеонова припомни, че програмата е одобрена с решение на Европейската комисия през октомври 2022 година. Тя представи и бюджетите по всеки от петте приоритета, както и възможностите за финансиране конкретно в Югоизточен район за планиране.

По приоритет „Води“ в района предстои изпълнението на втора фаза на интегрирания воден проект за област Бургас, изпълняван от „Водоснабдяване и канализация-Бургас” ЕАД и на инвестициите за доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в област Сливен с бенефициент „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД. Предстои изпълнението на втора фаза на проекта за Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. и разработване на ПУРБ за периода 2028-2033 г.

Със средства по Програма „Околна среда“ ще бъдат подкрепени мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“. Процедурата ще бъде обявена през март 2024 г. Конкретни бенефициенти са 167 общини от 33 регионални системи за управление на отпадъците, които са включени в Приложение № 8 от Националния план за управление на отпадъците. За Югоизточен район за планиране това са общините Ямбол, Созопол, Стара Загора, Елхово, Малко Търново, община Котел.

Програма „Околна среда“ осигурява инвестиции в мерки за изграждане на системи и центрове за разделно събиране на битови отпадъци, подготовка за повторна употреба и поправка. Допустимите кандидати отново са общини. Процедурата е с общ бюджет 144,96 млн. лв. и ще бъде обявена в края на 2024 г.

По приоритет „Биологично разнообразие“ в Югоизточен район за планиране по ПОС са предвидени средства за мерки, насочени към подобряване природозащитното състояние на местообитания и видове, предмет на опазване в мрежата Натура 2000, и за мерки за опазване и възстановяване на екосистемите извън Натура 2000. Допустими кандидати са структури на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на земеделието и храните, общини, юридически лица с нестопанска цел, научни институти, природонаучни музеи и висши учебни заведения, и областни администрации.

В Югоизточен район за планиране над 26 млн. лв. (от 140 млн. лв.) по приоритет „Риск и изменение на климата“, са насочени към мерки за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване, с фокус върху екологосъобразните решения, както и към анализи на риска, мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси. Бенефициенти ще бъдат областни администрации и общини.

В сектор „въздух“ са обявени две директни процедури „За по-чист въздух“ с бенефициенти общини с нарушено качество на атмосферния въздух по показател фини прахови частици. Мерките основно адресират замърсяването на въздуха от битовото отопление чрез проекти за поетапна подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Община Несебър вече има сключен договор, а община Бургас също предстои да изпълнява проект по процедурата, като към момента проектното предложение е в етап оценка. Двете общини ще могат да кандидатстват и по предстоящите процедури за зелени мерки в градска среда (вкл. и чрез подхода за интегрирани териториални инвестиции), които се фокусират върху справяне с вторичното разпрашаване.